May26

Germany

John Barnett Restaurantschiff, Schiffbauergasse 12A, Potsdam, Germany